Integriteitstoets steeds meer ingezet bij vergunningaanvragen

Gemeenten en provincies maken steeds vaker gebruik van een integriteitonderzoek om na te gaan of bepaalde vergunningen aan een ondernemer kunnen worden verstrekt. Dat blijkt uit het jaarverslag 2005 van het Bureau BIBOB, dat minister Donner van Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2005 heeft het Bureau BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur) 96 verzoeken gekregen van bestuursorganen om de integriteit van vergunningaanvragers te onderzoeken. Het ministerie van Justitie verwacht dat dit aantal in 2006 zal verdubbelen. Het gaat vooral om ondernemers die een vergunning aanvragen voor horecagelegenheden, seksinrichtingen of coffeeshops. Ook een aantal bouw- en milieuvergunningen zijn onderzocht. Bureau BIBOB onderzoekt in welke mate er sprake is van het risico dat de ondernemer deze vergunning gebruikt om criminele activiteiten te ontplooien. 

Het aantal adviesaanvragen is vergeleken met 2004 met ruim 40% toegenomen. De aanvragen hadden bijna allemaal betrekking op vergunningen. Slechts in vier gevallen is een onderzoek gedaan naar een aanbesteding.   Van de 96 adviesaanvargen/verzoeken hebben 71 gevallen daadwerkelijk geleid tot een BIBOB-advies van het Bureau aan het bestuursorgaan. In 9 gevallen hebben de bestuursorganen hun verzoek alsnog ingetrokken, bijvoorbeeld omdat de vergunningaanvrager zich tijdens de BIBOB-procedure terugtrok. Daarnaast heeft het Bureau drie verzoeken buiten behandeling gelaten, omdat het verzoek niet volledig en/of ontvankelijk was. Dertien onderzoeken waren op 31 december 2005 nog niet afgerond.

In twee derde van de adviezen die het Bureau heeft afgegeven aan de bestuursorganen werd geconcludeerd dat er een mate van gevaar was dat de vergunning misbruikt werd om criminele activiteiten te ontplooien. Deze criminele activiteiten betroffen niet alleen de zogenaamde katvangers- en dekmantelconstructies, maar ook omvangrijke witwaspraktijken en ernstige fraudegevallen. Het grootste aantal adviezen is aangevraagd door gemeenten, op enige afstand gevolgd door de provincies en de ministeries. 

Wet BIBOB
Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur in werking getreden. De wet kan worden toegepast op Drank- en Horecawet-vergunningen, op bepaalde exploitatievergunningen voor inrichtingen zoals coffeeshops, smart- en growshops, seksinrichtingen en speelautomaathallen, op milieu- en bouwvergunningen, bij opiumontheffingen en vergunningen die worden verstrekt binnen het kader van personen- en goederenvervoer en de verkoop van onroerend goed door woningcorporaties aan particulieren. Bij aanbestedingen kan de Wet BIBOB worden toegepast op aanbestedingen die vallen binnen de sectoren “bouw, milieu en ICT”. Voor subsidies zijn geen specifieke sectoren aangewezen.

Op grond van de Wet BIBOB mogen bestuursorganen zoals gemeenten en provincies extra informatie vragen aan de aanvrager van een vergunning/subsidie of gegadigde voor een overheidsopdracht. Met deze informatie krijgt het bestuursorgaan meer zicht op de persoon achter de aanvraag, de zakelijke en financiële omgeving en de bedrijfsstructuur. Het bestuursorgaan kan op basis van deze informatie zelf onderzoek doen. Wanneer dat onvoldoende informatie oplevert, kan een advies worden aangevraagd bij het Bureau BIBOB van het ministerie van Justitie. Het Bureau heeft maximaal 8 weken de tijd om te onderzoeken welk risico aanwezig is op misbruik van de vergunning, subsidie of aanbesteding. Uit het onderzoek kunnen drie soorten adviezen komen: “ernstig gevaar”, “enige mate van gevaar” of “geen gevaar”. 

Voor zover bekend bij Bureau BIBOB hebben in 2005 48 gemeenten en 3 provincies beleid vastgesteld. Een groot deel hiervan (43) heeft ook werkafspraken met het Bureau gemaakt. In totaal is het Bureau nu op de hoogte van 152 bestuursorganen met BIBOB-beleid. Veel gemeenten hebben aangekondigd in regionaal verband beleid te zullen vaststellen. De verwachting is dat dit eind 2006 zal zijn gebeurd.

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op: integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster