Er zijn diverse opties als je erfgenaam in een erfenis (nalatenschap) bent. Je kunt de erfenis verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap wordt in het erfrecht ook wel aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Als je een erfenis zuiver aanvaardt en zich in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevinden, dan kunnen schuldeisers jou als erfgenaam aanspreken voor de vorderingen die zij hebben op de erflater (de overleden persoon). Daarom is het verstandig om zo spoedig mogelijk een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene, want dit wil je uiteraard voorkomen.

Formulier verklaring nalatenschap

Je kunt dit schriftelijk in orde maken door het formulier verklaring nalatenschap in te vullen dat is terug te vinden op de website van de Rechtspraak. Daarna kun je dit formulier ingevuld en ondertekend aan de griffie van de rechtbank sturen. Je hebt een kopie van een (geldig) legitimatiebewijs en een gewaarmerkt afschrift van de overlijdensakte nodig. Op de website van de Rechtspraak is terug te lezen wat er verder komt kijken bij het zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis. Omdat een keuze niet meer is terug te draaien, is het belangrijk eerst advies in te winnen bij een advocaat erfrecht.

Verwerpen of beneficiair aanvaarden

Ben je bang voor eventuele schulden, dan kun je er het beste voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Op die manier kunnen schuldeisers voor eventuele schulden die zich in de nalatenschap bevinden zich niet op je privévermogen verhalen. Als er meer bezittingen dan schulden zijn, dan verkrijg je jouw erfdeel. Het is belangrijk om te weten dat het doen van bepaalde handelingen in de erfenis kan worden gezien als een zuivere aanvaarding. Je loopt het risico dat achteraf wordt gezegd dat je de erfenis zuiver hebt aanvaard, als je bijvoorbeeld vanaf de bankrekening van de erflater betalingen verricht die geen verband houden met de begrafenis. Door de nalatenschap zo snel mogelijk na het overlijden van je overleden dierbare beneficiair te aanvaarden, kun je dit risico voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van beneficiaire aanvaarding?

Kies je ervoor om een erfenis onder voorrecht van een boedelbeschrijving te aanvaarden, dan heeft dat diverse gevolgen. Zo zijn jij en eventuele andere erfgenamen niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erfenis. Daarnaast vindt geen boedelmenging plaats met het vermogen van de erfgenamen. Ten slotte ben je als erfgenaam in beginsel verplicht om de erfenis af te wikkelen en daarbij de regels die voor vereffening gelden in acht te nemen. Vereffening van de nalatenschap houdt in dat jij ervoor zorgt dat de schulden van de erfenis worden betaald. Het is cruciaal dat het vereffenen zorgvuldig gebeurt. Als dat niet zo is, kun je alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Advies van een erfrecht advocaat

Je kunt er ook voor kiezen om de nalatenschap te verwerpen. Dat heeft tot gevolg dat je helemaal geen aanspraak kunt maken op de erfenis, ook niet als er meer bezittingen dan schulden zijn in de erfenis. Ook voor een eventuele levensverzekeringsuitkering kan dit gevolgen hebben. Hoe dan ook is het bij alle drie de mogelijkheden van belang dat je je eerst en zo snel mogelijk laat adviseren door een erfrecht advocaat, voordat je jouw keuze uitbrengt. Een verkeerde keuze kan namelijk grote gevolgen hebben.

0 Shares:
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like